GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I SISU GYM

Gjelder fra og med 26.12.2022

  1. GENERELT

Nedenstående vilkår kommer til anvendelse mellom den personen («Medlemmet») som er navngitt i avtalen («Medlemsavtalen») og SISU GYM. Disse vilkårene er en integrert del av Medlemsavtalen. I tillegg til Medlemsavtalen vil Medlemmet også være bundet av særskilte vilkår som til enhver tid måtte gjelde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkårene er tilgjengelig på vår nettside.
Disse generelle vilkårene gjelder for medlemskapsavtalen til Sisu Gym AS og mellom personen («Kunden») som er nevnt i kjøpsavtalen, som vilkårene utgjør en integrert del av. Avtalen er personlig og kan ikke overføres til en annen person. Medlemskapet inkluderer deltakelse i senterets tilbud i åpningstidene.
Alle medlemskap er digitale, medlemskort/klippekort er digitalt plassert i appen og på kundens medlemsprofil.
Ingen fysiske medlemskort/klippekort distribueres.
Sisu Gym AS overholder angrerettsloven ved kjøp gjennom vår nettside. Forutsatt at tjenesten/opplæringen ikke har startet/aktivert, har kunden rett til å få tilbakebetalt beløpet for varer og tjenester i uttaksperioden. Innen 14 dager etter kjøpsdatoen («uttaksperioden»), har en kunde som er privatperson rett til å varsle SISU GYM AS skriftlig dersom han/hun har endret sitt kjøp.
Hvis kunden har utøvd sin angrerett, må SISU GYM AS betale beløpet de har betalt for varene tilbake så snart som mulig eller senest innen 30 dager fra den dagen vi mottok varene, eller, hvis det er en tjeneste, varselet om at kunden har endret bestillingen. Kunden må betale returkostnadene når varen sendes tilbake. Vi betaler alltid returkostnaden ved å returnere såkalte erstatningsvarer.

  1. MEDLEMSKAP I SISU GYM

2.1. Medlemskap i SISU GYM kan tegnes av myndige personer som:

2.1.1. Har en allmenn god helsetilstand hvor det etter SISU GYM´ vurdering ikke foreligger åpenbar risiko for personens helse og/eller skade.

2.1.2. Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap i SISU GYM.

2.1.3. Ikke tidligere har blitt utestengt fra ett eller flere SISU GYM

2.1.4. Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap i SISU GYM.

2.2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos SISU GYM, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

2.3. Medlemmet får tildelt et digitalt medlemskort hos SISU GYM. Medlemmer må laste ned Wondr-app for å ta i bruk dette.

2.4. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen. 

2.6. Medlemskapet i SISU GYM er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid. Medlemskapet løper således videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 7.

2.7. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.

2.8. Medlemskapet gir Medlemmet rett til å trene på Sisu GYM. Videre har Medlemmet rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår.

2.9. SISU GYM´ til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettside.

2.10. SISU GYM vil ikke alltid kunne garantere tilgjengelig plass på treningsaktiviteter mv., hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

  1. BETALING AV MEDLEMSKAP

3.1. Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift, innmeldingsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til SISU GYM´ til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i Medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.

3.2. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte SISU GYM dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt.

3.3. Ved bruk av automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til SISU GYM. Denne avtalen kan Medlemmet starte via sin medlemsprofil på vår nettside. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. Dersom Medlemmet ikke ønsker å opprette en automatisk betalingstjeneste, eller Medlemmets bank ikke har bekreftet tjenesten til SISU GYM innen den 4. i måneden, vil det utstedes papirfaktura med tilhørende fakturagebyr.

3.4. Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil SISU GYM kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

3.5. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

3.6. Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingstiden. En eventuell endring av medlemsavgiften kan SISU GYM først gjøre gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre Medlemmet selv ønsker å foreta endringer i eksisterende medlemskap. For de tilfeller hvor Medlemmet innehar en særskilt rabattordning med SISU GYM og rabattordningen opphører på et tidspunkt hvor Medlemmet fortsatt er underlagt binding, har SISU GYM ensidig rett til å oppjustere den månedlige medlemsavgiften til listepris.

3.7. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom:

3.7.1. Medlemskapet er fryst i henhold til kapittel 7.

3.7.2. SISU GYM har sagt opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning i henhold til punkt 7.7.

3.7.3. Treningssenteret Medlemmet vanligvis benytter ikke er tilgjengelig for trening og det etter SISU GYM´ vurdering ikke foreligger annet treningssenter tilgjengelig i rimelig nærhet.

  1. MEDLEMMETS ANSVAR

4.1. Medlemmet plikter å:

4.1.1. Gjøre seg kjent med og følge SISU GYM´ til enhver tid gjeldende Sikkerhets- og Trivselsregler (generelle), Sikkerhets- og Trivselsregler (barnepass) og øvrige regler/retningslinjer som finnes på vår nettside.

4.1.2. Ikke bruke dopingmidler som fremkommer av den til enhver tid gjeldende særskilte dopinglisten for treningssentre. Denne dopinglisten tar utgangspunkt i idrettens dopingliste, som er tilgjengelig på Antidoping Norges nettside, men avgrenset til de opplistede dopinggruppene S1 (anabole stoffer), S2 (peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika) og S6 (stimulerende midler). Begrensningen som er angitt i forbudet mot dopinggruppe S6 vedrørende konkurransedeltakelse kommer ikke til anvendelse for treningssentre. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. legemiddelloven § 24a og straffeloven § 234, og slik bruk vil kunne bli politianmeldt. SISU GYM vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne gjennomføre tilfeldige dopingkontroller. Medlemmer som oppholder seg på et av SISU GYM’ treningssentre mens slik kontroll pågår plikter i den forbindelse på forespørsel å avlegge dopingprøve under oppsyn av Antidoping Norge. Dopingprøven vil bli gjennomført i henhold til prosedyren som er beskrevet i et særskilt dokument som Medlemmet vil bli forevist.

4.1.3. Informere SISU GYM ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

4.2. Medlemmet gis tilgang til SISU GYM´ digitale tjenester gjennom sin personlige profil. Medlemmet må ikke gi andre fysiske eller juridiske personer tilgang til disse tjenestene gjennom deling av innloggingsinformasjon mv.

  1. PERSONOPPLYSNING, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

5.1. SISU GYM vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning.

5.2. Medlemmet samtykker til at SISU GYM, og andre firmaer som inngår i samme konsern, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av SISU GYM´ tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra SISU GYM. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er SISU GYM v/CEO. Medlemmet samtykker til at SISU GYM lagrer treningshistorikk med det formål å kunne følge opp Medlemmets aktivitet og tilrettelegge Medlemmets treningsopplegg. Medlemmet kan også selv legge til egen treningshistorikk som vil bli lagret på tilsvarende måte. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på de ulike treningssentrene, hvilke treningsøkter Medlemmet har deltatt på, om Medlemmet har forhåndsbestilt plass på gruppetreningstime eller annen aktivitet, samt om Medlemmet har avbestilt plass på time.

5.3. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve å få denne slettet. SISU GYM skal bekrefte mottak av melding om sletting.

5.4. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling.

5.5. Ved inngåelse av Medlemsavtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at SISU GYM kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, MMS m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte SISU GYM. Markedsaktiviteter basert på samtykke kan Medlemmet selv administrere via «Mine sider». Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av Medlemsavtalen, eller annen viktig informasjon tilknyttet medlemskapet.

5.6. Samtykket fra Medlemmet, angående punktene over, gjelder så lenge Medlemsavtalen løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av Medlemsavtalen. Dette blant annet for å kunne gi Medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av SISU GYM.

5.7. Generell informasjon fra SISU GYM om medlemskapet vil primært bli sendt til den e-postadressen eller postadressen som Medlemmet har oppgitt.

  1. FRYS AV MEDLEMSKAPET

6.1. Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet sitt i SISU GYM. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode.

6.2. Gjeldende vilkår for frys av medlemskap vil til enhver tid være tilgjengelig på vår nettside.

6.3. Søknadsskjema for frys av medlemskap finnes på Medlemmets side.

6.4. For de tilfeller hvor Medlemmet er underlagt bindingstid, vil denne forlenges med det antall dager som er fastsatt i innvilget vedtak om frys.

6.5. SISU GYM vil ikke kreve Medlemmet for medlemsavgift i innvilget fryseperiode i henhold til punkt 3.7.1. Betalingsfri periode og fryseperiode er av faktureringsårsaker ikke nødvendigvis sammenfallende.

6.6. Ved utløp av fryseperioden løper medlemskapet videre på de betingelser som følger av Medlemsavtalen. Hvis Medlemmet avslutter medlemskapet underveis i fryseperioden gjelder således én (1) måneds oppsigelsestid etter avsluttet fryseperiode. Oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

6.7. Ved behov for gjentagende frys av medlemskap må Medlemmet selv registrere nytt søknadskjema for ønsket fryseperiode. Ved forlengelse av frys må søknaden være levert innen utløpet av endt fryseperiode.

6.8. Ved innvilgelse av frys av medlemskap, vil SISU GYM kunne kreve at Medlemmet betaler et rimelig administrasjonsgebyr i henhold til SISU GYM´ til enhver tid gjeldende priser.

  1. OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN

7.1. Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi melding til SISU GYM innen to (2) uker etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettloven § 20. Medlemmet kan benytte angreskjema som er tilgjengelig på vår nettside. Angreretten gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor et SISU GYM-senter. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

7.2. Medlemskapet kan avsluttes når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold i henhold til punkt 2.6. Oppsigelsestiden er én (1) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

7.3. Oppsigelse av medlemskap kan administreres av Medlemmet selv, via den personlige profilen på SisuGym.no. Alternativt kan oppsigelsen meddeles via e-post, kontaktskjema, brev eller telefon. SISU GYM vil innen to (2) uker etter mottak av oppsigelsen bekrefte skriftlig at denne er registrert via e-post eller brev. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

7.4. Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet selv om bindingstiden ikke er utløpt. Medlemmet må i så tilfelle kunne dokumentere at det foreligger særskilte uforutsette omstendigheter utenfor Medlemmets kontroll. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at Medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om oppsigelse må være skriftlig og sendes til SISU GYM uten ugrunnet opphold etter at omstendigheten(-e) inntraff. SISU GYM skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak.

7.5. Dersom SISU GYM og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen avsluttes. SISU GYM kan kreve skriftlig uttalelse fra helsepersonell, for å få bekreftet at det er forsvarlig at Medlemmet trener på SISU GYM. Medlemmet vil ved avslutning få tilbakebetalt eventuell forhåndsbetalt andel av medlemsavgiften.

7.6. SISU GYM har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene.

7.6.1. Ved endring av medlemsavgifter forbeholder SISU GYM seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil SISU GYM gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.6.2. SISU GYM forbeholder seg retten til å overføre Medlemsavtaler til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil SISU GYM gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.6.3. Endringer av vilkårene som ikke knytter seg til punkt 7.6.1 og 7.6.2, eller faller innenfor punkt 7.6.4, forbeholder SISU GYM seg retten til å foreta uten forutgående varsling.

7.6.4. Vedtar SISU GYM betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Dette kan skje selv om bindingstiden for Medlemsavtalen ikke har utløpt. Ved slike endringer vil SISU GYM gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.6.5. Særskilt oppsigelse i henhold til punkt 7.6.4 kan kun skje ved at Medlemmet gir melding til SISU GYM innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(-e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

7.6.6. Ved oppsigelse i henhold til punkt 7.6.4, avsluttes Medlemsavtalen med virkning fra den datoen endringen(-e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra SISU GYM via e-post eller brev.

7.7. SISU GYM har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

7.7.1. Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.

7.7.2. Brudd på Medlemmets plikter i henhold til kapittel 4 som ikke er uvesentlig, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra SISU GYM.

7.7.3. Overtredelse av dopingbestemmelsene i punkt 4.1.2, herunder unnlatelse av å avgi dopingprøve på forespørsel.

  1. PERSONSKADE, OPPBEVARING OG ANSVAR VED TYVERI

8.1. Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar. SISU GYM er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på et SISU GYM-senter. Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester/rådgivning i regi av SISU GYM. 

8.2. Ved oppbevaring av personlige eiendeler i skap på senter, er Medlemmet selv ansvarlig for å benytte egen lås. Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på SISU GYM etter tidspunkt for ordinær stenging, har SISU GYM rett til å bryte opp Medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen to uker. SISU GYM kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode.

8.3. SISU GYM er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til SISU GYM. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende.

  1. ANSVARSBEGRENSNING, LOVVALG, TVIST OG VERNETING

9.1. SISU GYM er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer SISU GYM´ treningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor SISU GYM´ kontroll og SISU GYM ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

9.2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

9.3. Tvister mellom Medlemmet og SISU GYM skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.